תנאי זכאות למעונות

החל מסמסטר חורף תשע"ז (אוקטובר 2016) יוחלו קריטריונים חדשים עבור מועמדים ומתקבלים חדשים למעונות לתארים מתקדמים בטכניון הקריטריונים החדשים לא יוחלו על משתלמים שאושרה בקשתם לדיור במעונות לתארים מתקדמים לפני סמסטר אביב תשע"ו, כולל.
בקשה לקבלת/ הארכת דיור במעונות יש להגיש בהתאם למועדי הרישום למעונות תארים מתקדמים

זכאות

זכאות למעונות תיקבע על פי שיקולים אקדמיים וסוציואקונומיים (אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני) וכן על-פי מצאי החדרים/הדירות בסמסטר נתון.

זכאות כללית
+
 • משרד המעונות לתארים מתקדמים אחראי על קביעת אישור הזכאות למגורים וכל השיבוץ למעונות לסטודנטים הלומדים לתארים מגיסטר ודוקטור בלבד.
 • זכאים להגיש בקשה מלגאים המקבלים 3 מנות מלגה ומעלה אשר אין בבעלותם או בבעלות בן/בת זוגם דירה.
 • הזכאות למעונות נקבעת על פי שיקולים אקדמיים ועל פי שיקולים סוציואקונומיים (אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני) וכן על פי מצאי החדרים/הדירות בסמסטר נתון.
 • ניתן להגיש בקשות לתקופה של סמסטר עד שני סמסטרים. לא תתקבלנה בקשות לתקופה של פחות מסמסטר.
 • דייר המעונות חייב להיות מלגאי בכל תקופת הזכאות למגורים.
 • ניתן להגיש בקשה למעונות ליחידים, לזוגות ולזוגות עם ילדים.
 • זוגות נשואים נדרשים לצרף לבקשת לדיור במעונות צילום של אישור הנישואים או צילום של ת.ז. מעודכנת בה רשום שהם נשואים.
 • זוגות לא נשואים במעמד של "ידועים בציבור" או תעודת זוגיות מארגון "משפחה חדשה", נדרשים לחתום על הצהרה לצרכי בקשה למעונות לזוגות לא נשואים (docx)כולל דף הסבר- ידועים בציבור (pdf)
 • רשאים להגיש בקשה לדיור במעונות רק זוגות אשר חולקים דירה משותפת לפחות 7 חודשים לפני מועד החתימה על ההצהרה. את ההצהרה החתומה ע"י עו"ד יש לצרף לטופס בקשה לקבלת דיור במעונות.
זכאות על בסיס אקדמי
+
 • זכאים להגיש בקשה מלגאים המקבלים 3 מנות מלגה ומעלה אשר אין בבעלותם או בבעלות בן/בת זוגם דירה.
 • זכאים להגיש בקשה מלגאים אשר ממוצע הציונים הינו בהתאם למפורט מטה:
  • מועמדות למעונות עבור סטודנטים בתואר מגיסטר:
   1. עבור סטודנטים חדשים בסמסטר הראשון ללימודיהם: ממוצע תואר ראשון 80 ומעלה.
   2. עבור סטודנטים ותיקים בסמסטר השני ואילך ללימודיהם: ממוצע במהלך תואר שני 85 ומעלה
  • מועמדות למעונות עבור סטודנטים בתואר דוקטורט:
   1. עבור סטודנטים חדשים בסמסטר הראשון ללימודיהם: ממוצע תואר שני 85 ומעלה.
   2. עבור סטודנטים ותיקים בסמסטר השני ואילך ללימודיהם: ממוצע במהלך תואר שני 85 ומעלה
 • הזכאות למעונות נקבעת על פי שיקולים אקדמיים ועל פי שיקולים סוציואקונומיים (אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני) וכן על פי מצאי החדרים/הדירות בסמסטר נתון.
זכאות על בסיס סוציואקונומי
+
מעונות למתגוררים – הארכת מגורים במעונות
+

דייר המעונות שמעוניין להאריך את מגוריו מעבר לתאריך הנקוב במכתב המעונות האחרון שקיבל, יגיש בקשה לדיור במעונות באתר זה, על פי המועדים המפורטים בסעיף בלשונית תאריכים בהתאם לסיום מועד השהייה שאושר (מועד סיום המגורים שאושר מופיע במכתב אישור המגורים האחרון שנשלח).
הבקשה להארכת המגורים במעונות תובא לדיון.
דייר מעונות שמסיים לימודי מגיסטר, נרשם ללימודי דוקטורט בביה"ס לתארים מתקדמים וממשיך את לימודיו ברצף יגיש טופס בקשת מעונות חדש.

משך דיור מקסימאלי במעונות

משך דיור מקסימאלי במעונות
סוג התואר משך הדיור המקסימאלי למגורים במעונות
מגיסטר עד שנתיים / עד 4 סמסטרים לכל היותר (הקודם מבין השניים)
דוקטורט עד שלוש שנים / עד 6 סמסטרים לכל היותר (הקודם מבין השניים)
דוקטורט במסלול ישיר/מיוחד עד ארבע שנים / עד 8 סמסטרים (הקודם מבין השניים)
מקרה של החלפת חוזה בין בני זוג משך הדיור יחושב עפ”י משך הדיור הארוך יותר (בהתאם לתואר הנלמד) אליו זכאי אחד מבני הזוג.
מתקופה זו תקוזז תקופת המגורים שנוצלה ע”י בעל החוזה, והזכאות של בעל החוזה החדש (מגיש הבקשה), תתאפשר רק עבור היתרה בתואר הנוכחי (אם קיימת).

 

 • חישוב הזכאות למשך הדיור נקבע לפי התואר הנלמד בעת הכניסה למעונות לתארים מתקדמים.
 • משך הדיור למגורים במעונות יחושב בסמסטרים מלאים בלבד.
 • ספירת הסמסטרים תחל מסמסטר הכניסה למגורים במעונות.
 • כניסה למעונות במהלך הסמסטר, תספר כסמסטר מגורים מלא. משך הדיור אינו מתייחס לוותק הלימודים בטכניון, אלא רק לזכאות לדיור לפי המועד בו הסטודנט נכנס למעונות.
 • לא יינתנו אישורים להארכות מגורים במעונות לחלקי סמסטרים.

הארכות

 • משך הדיור הינו קשיח ולא תינתן הארכה מעבר למצוין מעלה.
 • לא תינתן הארכה בגין כל סוגי החופשות המאושרות ו/או נסיעות לחו"ל לצורך השתלמויות ו/או התמחויות – Internship.
 • לא תינתן הארכה למגורים עבור חלק מהסמסטר.
כללי הניקוד לקביעת סדר העדפות לזכאים למעונות
+

הזכאות להגשת בקשה לדיור במעונות הינה לפי קריטריונים אקדמיים וסוציואקונומיים (אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני).

כללי קביעת הניקוד לזכאות על בסיס אקדמי
+

ניקוד עבור מלגה

סטודנט המקבל 4 מנות מלגה ומעלה – 4 נקודות.
סטודנט המקבל 3 מנות מלגה – 3 נקודות.

ניקוד עבור עבודה בהוראה בטכניון

מלגאי המועסק בהוראה בטכניון, ביחידות תעסוקה, יקבל ניקוד בהתאם לטבלת יחידות תעסוקה:

ניקוד עבור עבודה בהוראה בטכניון
מס' יחידות תעסוקה ניקוד
400 – 1 1 נקודה
800 – 401 2 נקודות
801 ומעלה 3 נקודות

ניקוד עבור ציון במשאל המרצה הטוב

ניקוד עבור ציון במשאל המרצה הטוב
סוג התרגול ניקוד
מתרגל מצטיין 1 נקודה
מתרגל מצטיין פקולטי 2 נקודות
מתרגל מצטיין מתמיד 3 נקודות

ניקוד עבור הישגים בלימודים – מגיסטר

 • סטודנט לתואר מגיסטר הנמצא בסמסטר הראשון להשתלמותו ייבחן על פי ממוצע ציוניו בלימודי התואר הראשון ויקבל ניקוד בהתאם לטבלה שלהלן.
 • סטודנט לתואר מגיסטר אשר השלים סמסטר אחד בביה"ס לתארים מתקדמים, בעל ממוצע תואר נוכחי וממוצע תואר קודם, הציון ישוקלל עבורו לפי 2/3 ממוצע מלימודי הסמכה, 1/3 ממוצע מתארים מתקדמים.
  הניקוד יינתן לפי העמודה "תארים מתקדמים" בטבלת ניקוד ממוצע הציונים שלהלן.
 • סטודנט לתואר מגיסטר אשר השלים שני סמסטרים לפחות בביה"ס לתארים מתקדמים, ועדיין אין לו ציון התקדמות במחקר, יזכה בנקודות רק על פי ממוצע הציונים המצטבר בתארים מתקדמים.
 • סטודנט לתואר מגיסטר אשר השלים שני סמסטרים לפחות בביה"ס לתארים מתקדמים, אשר יש לו ציוני התקדמות במחקר, הציון ישוקלל עבורו לפי הממוצע המצטבר של הישגיו בלימודים ושל התקדמותו במחקר, בהתאם לטבלה שלהלן.
  להישגים בלימודים יינתן משקל של חמישים אחוזים ולהישגים במחקר יינתן משקל של חמישים אחוזים.

ניקוד עבור הישגים בלימודים – דוקטור

 • סטודנט לתואר דוקטור הנמצא בסמסטר הראשון להשתלמותו ייבחן על פי ממוצע הציונים המשוקלל של תואר המגיסטר. הציון ישוקלל עבורו בהתאם לטבלה שלהלן.
 • סטודנט לתואר דוקטור אשר סיים סמסטר אחד, או נמצא בסמסטר השני ומעלה, וצבר פחות ממחצית הנקודות הנדרשות, ישוקללו ציוניו לפי 2/3 מגיסטר, 1/3 דוקטור. ממוצע זה (מצטבר) ישוקלל עם הציון המצטבר עבור התקדמות במחקר. להישגים בלימודים יינתן משקל של 25 אחוזים ולהישגים במחקר יינתן משקל של 75 אחוזים.
 • סטודנט לתואר דוקטור אשר צבר יותר ממחצית הנקודות הנדרשות, ייבחן על פי הממוצע המצטבר של הישגיו בלימודים ושל ציוני ההתקדמות במחקר, בהתאם לטבלת הניקוד שלהלן. להישגים בלימודים יינתן משקל של 25 אחוזים ולהישגים במחקר יינתן משקל של 75 אחוזים.
 • סטודנט לתואר דוקטור במסלול המיוחד אשר נמצא בסמסטר הראשון להשתלמותו, ייבחן לפי ממוצע ציוניו בלימודי התואר הראשון ויקבל ניקוד בהתאם לטבלה שלהלן.
 • סטודנט לתואר דוקטור במסלול המיוחד אשר השלים סמסטר אחד בביה"ס לתארים מתקדמים, ייבחן לפי ציון הממוצע המצטבר של המקצועות ושל ציוני ההתקדמות במחקר, בהתאם לטבלה שלהלן. להישגים בלימודים יינתן משקל של 50 אחוזים ולהישגים במחקר 50 אחוזים.

טבלת ניקוד ממוצע הציונים

טבלת ניקוד ממוצע הציונים
ממוצע ניקוד עבור ממוצע השכלה קודמת לתואר שנלמד בטכניון ניקוד עבור ממוצע השכלה קודמת לתואר שנלמד במוסד אקדמי שאיננו הטכניון ניקוד עבור ממוצע
מצטבר בתואר הנוכחי או מחושב על פי שקלול עם התארים הקודמים
85 2 0 0
86 3 1 1
87 4 2 2
88 5 3 3
89 6 4 4
90 7 5 5
91 8 6 6
92 9 7 7
93 10 8 8
94 11 9 9
95 12 10 10
96 13 11 11
97 14 12 12
98 15 13 13
99 16 14 14
100 17 15 15

ציונים מספריים לצורך חישוב התקדמות במחקר

ציונים מספריים לצורך חישוב התקדמות במחקר
ציון התקדמות המחקר ציון מספרי
א ' מצויין 100
ב' טוב מאוד 90
ג' טוב 80

ציוני התקדמות במחקר שאינם משפיעים על ממוצע המחקר:
ל (חופשת לידה), ש (שלבי גמר), ח (לא דווח ציון)

ניקוד נוסף עבור בן/בת הזוג

עבור בן/בת הזוג משתלם/משתלמת בביה"ס לתארים מתקדמים בטכניון יינתן זיכוי של נקודה אחת.
עבור בן/בת הזוג אשר מקבל/ת מלגה יינתן ניקוד נוסף כמפורט להלן:

ניקוד נוסף עבור בן/בת הזוג
גובה המלגה ניקוד
1 מנה מלגה 1 נקודה
2 מנות מלגה 2 נקודות
3 מנות מלגה 3 נקודות
4 מנות מלגה ומעלה 4 נקודות

עבור בן זוג המשרת שירות חובה בצבא בתקופה החופפת לתקופת המגורים במעונות תינתן תוספת של נקודה אחת. (עליך לצרף אישור מצה"ל על שרות חובה)

ניקוד נוסף עבור פעילות בארגון הסטודנטים

פעילים בארגון הסטודנטים, שימציאו אישור על כך, יקבלו תוספת של חצי נקודה.

חריגים

דיקן ביה"ס יוכל לשקול בקשה חריגה במקרה של משתלם אשר אינו עונה על התנאים למגורים במעונות, אם תהיינה נסיבות אובייקטיביות המצדיקות זאת.

כללי קביעת הניקוד לזכאות על בסיס סוציואקונומי
+

חישוב הכנסה חודשית ברוטו :
סך שווי מנות המלגה של הסטודנט, בשווי ערך שקלי לפי סטאטוס לימודים על פי טבלת שווי מנת מלגה חודשית (אשר יכולה להשתנות מסמסטר לסמסטר) + שכר ברוטו של בן הזוג + שכר תרגול+ הכנסה אחרת.

קביעת ניקוד על פי הכנסה לנפש
+

חישוב הכנסה לנפש (עד חמש נפשות)

ניקוד עבור ילדים

ניקוד עבור ילדים
מס' ילדים ניקוד
0 0
1 10
2 20
3 ומעלה 30
דילוג לתוכן