הלוואות

היחידה לסיוע כלכלי מעמידה מסלולי הלוואות בתנאים מועדפים, לרשות סטודנטים.ות בלימודי הסמכה ובתארים מתקדמים. טרם הגשת הבקשה, יש לעיין בתנאי קבלת ההלוואות השונות. ניתן להגיש במהלך כל שנת לימודים בקשה ליותר מהלוואה אחת, בהתאם לתנאי ההלוואות. שירות זה ניתן בנוסף וללא קשר להגשת בקשה למלגות.

הלוואה קרן מלווה בשנה"ל תשפ"ד (קישור לבקשת הלוואה בתחתית הטבלה):

הלוואות לסטודנטים.ות בתואר ראשון הלוואה לסטודנטים.ות בתארים מתקדמים
סוג ההלוואה הלוואה רגילה מקרן מלווה עד – 18,000 ₪ הלוואה מיוחדת עד – 10,000 ₪ בשנה הלוואה לסטודנטים.ות לתארים מתקדמים הלומדים.ות בקמפוס הטכניון בחיפה עד – 18,000 ₪
קהל יעד סטודנטים.ות לתואר ראשון סטודנטים.ות לתארים מתקדמים הלומדים.ות בקמפוס הטכניון בחיפה
תנאי ההלוואה ניתן לקבל בכל אחת משנות הלימודים. ניתן לקבל עד פעמיים במהלך הלימודים. ניתן לקבל פעם אחת בשנה אקדמית.
תנאים מיוחדים נוספים ההלוואות אינן נושאות ריבית, והן צמודות ל – %95 מעליית המדד.

• סטודנט.ית ת.יהיה רשאי.ת להקדים את החזר ההלוואה. בתקופת פירעון ההלוואה ניתן גם לפרוע אותה בתשלום אחד. לאחר תחילת פירעון ההלוואה, אין אפשרות לשנות את מספר התשלומים שנקבע מראש.

• סטודנט.ית המפסיק.ה את לימודיו.ה בטכניון, או שלימודיו.ה הופסקו לפני שהשלים.ה אותם, חייב.ת להחזיר את יתרת ההלוואה תוך 12 חודשים מיום הפסקת לימודיו.ה. יתרת ההלוואה תקוזז מיתרת הזכות בחשבון שכר לימוד, אם קיימת יתרה.

• עבור פיגורים בהחזר ההלוואה, לפי התנאים המפורטים לעיל, תגבה הקרן הפרשי הצמדה מלאים . ההפרשים יהיו מיום הפיגור, בתוספת %4 ריבית צמודה בחישוב שנתי.

• הטכניון רשאי לנכות מתוך סכום ההלוואה כל חוב של הסטודנט.ית כלפי הטכניון (בגין שכר לימוד או בגין כל חוב אחר), ולהעביר לסטודנט.ית את יתרת סכום ההלוואה לאחר ניכוי אותם סכומים. הסכום באמצעותו פרע הטכניון את החובות יהווה חלק מסכום ההלוואה.

• ההלוואה ניתנת על אחריותו של הלווה, ובערבותם של שני ערבים. כערבים ישמשו רק אנשים בעלי הכנסה קבועה (לא בפנסיה, ולא עקרת בית), שאחד מהם יכול להיות הורה.

• סטודנט.ית הלומד.ת סמסטר אחד יכול.ה לקבל עד מחצית מגובה הלוואה שנתית .

• ההלוואות אינן נושאות ריבית והן צמודות ל – %95 מעליית המדד.

• סטודנט.ית הלומד.ת סמסטר אחד בשנת לימודים, זכאי.ת לקבל עד מחצית מסכום ההלוואה.

• הטכניון רשאי לנכות מתוך סכום ההלוואה כל חוב של הסטודנט.ית כלפי הטכניון (בגין שכר לימוד או בגין כל חוב אחר), ולהעביר לסטודנט.ית את יתרת סכום ההלוואה לאחר ניכוי אותם סכומים. • הסכום באמצעותו פרע הטכניון את החובות יהווה חלק מסכום ההלוואה

•ההלוואה ניתנת על אחריותו של הלווה ובערבותם של שני ערבים. הערבים יכולים להיות רק אנשים בעלי הכנסה קבועה, כאשר אחד מהם יכול להיות הורה. סטודנטים.ות לא יכולים לשמש כערבים .

*הטכניון שומר לעצמו את הזכות לשנות את דרך פעילות הקרן במהלך שנה"ל. אם יחול שינוי תתפרסם הודעה בנושא . האמור לא יפגע במקבלי הלוואות שאושרו לפני מועד השינוי.

•נציגי קרן מלווה יודיעו במייל הטכניוני לגבי הזכאות להלוואה בתוך שבועיים.

החזר ההלוואה החל משנה לאחר קבלת ההלוואה ועד 12 חודשים לאחר תום הלימודים. – סילוק ההלוואה יחל 12 חודשים לאחר קבלתה. ההלוואה תוחזר בתשלומים חודשיים.

– כל תשלום יכלול את החלק היחסי מסכום הקרן, בתוספת הפרשי הצמדה שהצטברו על חלק זה של ההלוואה. לא תינתן הלוואה לתקופת פירעון מעבר ל- 24 חודשים, לאחר סיום הלימודים. המעוניינים יכולים לקבוע את מספר התשלומים.

החזר ההלוואה יחל בחודש אפריל או אוקטובר לאחר שעברה לפחות חצי שנה מסיום הלימודים.

הלוואה מיוחדת ראשונה תוחזר ב – 12 תשלומים חודשיים שווים.

ההלוואה מיוחדת שנייה תוחזר ב – 18 תשלומים חודשיים שווים.

** לתשומת ליבך, תחילת ההחזר של שתי ההלוואות המיוחדות יהיה באותו מועד.

סילוק ההלוואה יחל שלושה חודשים לאחר קבלתה. ההלוואה תוחזר בתשלומים חודשיים .כל תשלום יכלול את החלק היחסי מסכום הקרן, בתוספת הפרשי הצמדה שהצטברו על חלק זה של ההלוואה .

• תקופת ההחזר לא תעלה על 36 חוד שים. בכל מקרה , לא ת.יוכל סטודנט.ית לקבל הלוואה לתקופת פירעון מעבר לשנה אחת לאחר סיום לימודיו.ה. המעוניינים.ות יכולים.ות להקטין את מספר התשלומים.

• סטודנט.ית ת.יהיה רשאי.ת להקדים את החזר ההלוואה. סטודנט.ית המפסיק.ה את לימודיו.ה בטכניון, או שלימודיו.ה הופסקו לפני שהשלים.ה אותם , חייב.ת להחזיר את יתרת ההלוואה תוך 12 חודשים מיום הפסקת לימודיו.

• עבור פיגורים בהחזר ההלוואה, לפי התנאים המפורטים לעיל, תגבה הקרן הפרשי הצמדה מלאים, מיום הפיגור, בתוספת %4 ריבית צמודה בחישוב שנתי.

 

לינק למערכת הגשת הבקשות המקוונת

מערכת ההלוואות לשנה"ל תשפ"ד פתוחה להגשה.

תשובה לבקשה – ניתנת במייל חוזר על ידי קרן מלווה.

דילוג לתוכן